Generelle vilkår for medlemskap

Gjelder fra og med 01.08.2023

1. GENERELT

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom medlemmet som er navngitt i bestillingen av medlemskapet i Matchi eller ved bestilling på senteret («Medlemsavtalen») og SSA STEINKJER AS. Sjøfartsgata 10, 7714 Steinkjer (org.nr. 925 459 941) epost [email protected]

SSA Steinkjer benytter MATCHi som tjeneste for bl.a. bestilling av medlemskap, autogiro betaling og løpende booking-tjeneste for aktiviteter.

Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. Medlemsavtalen vil i tillegg til å identifisere Medlemmet angi det spesifikke for hvert Medlems avtale, som for eksempel kontaktdetaljer, type medlemskap og pris.

2. MEDLEMSKAP I SSA STEINKJER

Medlemskap i SSA Steinkjer kan tegnes av myndige personer som

 • Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i SSA Steinkjer.
 • Ikke tidligere har blitt utestengt fra SSA Steinkjer.
 • Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i SSA Steinkjer.
 • Personer som ikke er myndige, men som er over 12 år kan inngå medlemskap hos SSA Steinkjer, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.
 • Medlemskapet gjelder fra og med datoen medlemskapet ble kjøpt av Medlemmet via Matchi på senteret.
 • Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter SSA Steinkjer´s vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade. SSA Steinkjer´s vurdering innebærer ikke at SSA Steinkjer har noe ansvar for vurdering av helsetilstand.
 • Medlemskapet i SSA Steinkjer har et løpende avtaleforhold frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 6.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.
 • Medlemskapet gir Medlemmet rett til å utøve aktivitet slik angitt i Medlemsavtalen. Videre har
 • Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår. SSA Steinkjer´s til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggs-tjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside og i bookingtjenesten Matchi.
 • Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til konsepter og tilleggstjenester i samsvar med SSA Steinkjer´s til enhver tid gjeldende tilbud.
 • Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til konsepter og tilleggstjenester. Nedgradering kan også ha innvirkning på Medlemmets abonnementspris og booking priser.
 • SSA Steinkjer kan ikke garantere tilgjengelig plass på aktiviteter eller liknende, hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
 • Kameraovervåking og kontroller av medlemskap vil bli gjennomført på SSA Steinkjer.
 • SSA Steinkjer vil utføre kontroller på senteret ved mistanke om at medlemskapet blir misligholdt.

Bedrift

 • Ordinær bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom SSA Steinkjer og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle SSA Steinkjer dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er til stede, vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

3. BETALING AV MEDLEMSKAP OG ØVRIGE AVGIFTER

 • Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til SSA Steinkjer´s til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.
 • Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende månedlig på forskudd, med mindre annet tidspunkt er avtalt i Medlemsavtalen. Unntak gjelder ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte SSA Steinkjer dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt. Andre betalinger enn månedlig medlemsavgift forfaller som angitt av SSA Steinkjer.
 • Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til SSA Steinkjer hvis det er nødvendig. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom Medlemmet ikke ønsker å opprette en automatisk betalingstjeneste, eller Medlemmets bank ikke har bekreftet tjenesten til SSA Steinkjer innen den 20. i måneden, SSA Steinkjer utstede og sende Medlemmet per epost faktura med tilhørende fakturagebyr.
 • Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall (5 dagar etter forventet trekning) , uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil SSA Steinkjer kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.
 • Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalings-påminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.
 • Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift som forfaller etter oppsigelsen dersom SSA Steinkjer har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til bestemmelsene under punkt 6.

SSA Steinkjer har rett til å kreve erstatning og kontrollgebyr av Medlemmer dersom

 • Medlemmet misligholder medlemskapet.
 • Erstatningen er begrenset til gjeldende kost for baneleie når misligholdet/ene fant sted og kontrollgebyret kr. 1.500,- per mislighold.
 • Erstatningskrav og kontrollgebyr vil bli rettet mot Medlemmet som booket banen hvor medlemskapet ble misligholdt. Erstatningen og kontrollgebyret skal betales innen tre (3) dager fra kravet fremstilles.
 • Medlemmet kan overtrede medlemskapet til maksimalt tre ganger à 1500 kr. Etter dette pålegges avgift på 5500 kr og medlemmet bli utestengt fra medlemskap kommende tre årene.
 • Dersom kravet ikke blir betalt i tide forbeholder SSA Steinkjer seg retten til å si opp Medlemskapet umiddelbart, politianmelde forholdet og/eller utestenge Medlemmet fra SSA Steinkjer i henhold til vilkårene.

4. MEDLEMMETS ANSVAR

Medlemmet plikter å

 • Informere SSA Steinkjer ved endring av kontaktopplysninger/ betalings-opplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.
 • Informere SSA Steinkjer om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.
 • Alltid registrere riktige e-post adresser til sine medspillere ved booking slik at total baneleie blir betalt i henhold til medlemskapsnivå.
 • Senteret tar ikke ansvar for at reservasjonen blir registrert korrekt i henhold til instruksjoner ovenfor.
 • Fremvise gyldig legitimasjon ved kontroll som beskrevet i punkt 2.4

5. PERSONOPPLYSNINGER OG MARKEDSFØRINGSHENVENDELSER

 • SSA Steinkjer vil i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen behandle Medlemmets personopplysninger. Behandlingen vil skje i tråd med den til enhver tid gjeldende regelverk. Se vår personvernerklæring for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.
 • Som aktiv og betalende kunde hos SSA Steinkjer vil SSA Steinkjer kunne ringe Medlemmet, samt sende Medlemmet tilbud og annen relevant informasjon basert på Medlemmets opplysninger. Medlemmet anses å være aktiv kunde i 365 dager etter avsluttet medlemskap. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.
 • Hvis Medlemmet ikke har et aktivt kundeforhold til SSA Steinkjer vil Medlemmet bare motta elektronisk markedsføring dersom Medlemmet har gitt særskilt samtykke til det.
 • Dersom Medlemmet ikke ønsker å motta slik markedsføring kan Medlemmet benytte avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsen Medlemmet mottar.

6. ANGRERETT, OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

 • Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til SSA Steinkjer innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som sendes via e-post til medlemmet.

  Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor senteret. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom Medlemmet har anmodet om at utførelsen av tjenestene fra SSA Steinkjer skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal Medlemmet betale SSA Steinkjer et beløp som står i forhold til det som er levert fram til Medlemmet underrettet SSA Steinkjer om at Medlemmet ønsket å gå fra avtalen. Dette innebærer at dersom Medlemmet for eksempel angrer etter ti dager og har betalt abonnementsavgift for 30 dager, vil Medlemmet måtte betale 1/3 av månedlig abonnementsbetaling i tillegg til prisen for eventuelle andre tilleggstjenester mottatt i denne perioden.

  Andre tilleggstjenester er for eksempel betaling for leie av bane hos SSA Steinkjer, som må betales fullt ut. Da abonnement hos SSA Steinkjer innebærer rabatt som angitt i Medlemsavtalen skal Medlemmet når angreretten benyttes betale full pris for de rabatterte tjenestene Medlemmet har benyttet hos SSA Steinkjer før angreretten ble benyttet. Oversikt over hva totalbetalingen fra Medlemmet beløper seg til ved benyttet angrerett vil bli oversendt av SSA Steinkjer uten unødig opphold etter at angreretten ble benyttet. Dersom oversikten viser at SSA Steinkjer skal tilbakebetale til Medlemmet vil slik tilbakebetaling skje uten unødig opphold og senest 14 dager fra SSA Steinkjer fikk melding om at Medlemmet benyttet angreretten. Dersom oversikten viser at Medlemmet skal betale til SSA Steinkjer skal betaling skje innen samme frist som for SSA Steinkjer,

 • Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker. Oppsigelsestiden er 1 måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
 • For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
 • Oppsigelse av medlemskap skal meddeles via e-post. SSA Steinkjer vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
 • Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om avslutning må være skriftlig og sendes til SSA Steinkjer uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. SSA Steinkjer skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.
 • Dersom SSA Steinkjer og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. SSA Steinkjer kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på SSA Steinkjer. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.
 • SSA Steinkjer har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.
 • Ved endring av medlemsavgifter forbeholder SSA Steinkjer seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil SSA Steinkjer gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • SSA Steinkjer forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil SSA Steinkjer gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • Vedtar SSA Steinkjer betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Ved slike endringer vil SSA Steinkjer gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • Særskilt oppsigelse i henhold til endringer kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til SSA Steinkjer innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
 • Ved oppsigelse i henhold til endringer i avtalen avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra SSA Steinkjer via e-post eller brev.
 • SSA Steinkjer har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, utestenge Medlemmet eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
  • Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring
  • Brudd på Medlemmets plikter i henhold til vilkorene som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra SSA Steinkjer.

7. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI

 • Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar, og Medlemmet er kjent med at senteret er delvis ubemannet. SSA Steinkjer er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på senteret. Tilsvarende ansvars-begrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av SSA Steinkjer.
 • Ved oppbevaring av personlige eiendeler i garderobe eller fellesyta på senteret, er Medlemmet selv ansvarlig for dette. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i sentret har SSA Steinkjer rett til å tavare på/ta opp Medlemmets eiendeler og oppbevare disse. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. SSA Steinkjer kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.
 • SSA Steinkjer er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et SSA Steinkjer.

8. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

 • SSA Steinkjer er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer SSA Steinkjer´s treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor SSA Steinkjer´s kontroll og SSA Steinkjer ikke rimeligvis kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
 • Tvister mellom Medlemmet og SSA Steinkjer skal søkes løst i minnelighet. Enhver tvist som måtte oppstå mellom deg og oss skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du som forbruker i Norge ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling, se forbrukertilsynet.no. Tvister som skal behandles ved domstolene kan hver av partene bringe inn for de ordinære domstoler.